Добредојдовте на CBRE Македонија

ЦБС Интернационал Makeдонија е дел од CBRE групацијата најголемата компанија за услуги поврзани со комерцијални недвижности и инвестиции, според остварените приходи во 2015. На нашите клиенти им нудиме интуитивен, пазарно-водечки совет за максимизирање на вредноста на нивниот недвижен имот.

Дознајте повеќе

CBRE Препорачан Имот

Деловен простор Скопје

ID

1301

Локација

Центар

Големина

248 м2

Опис

Фреквентна деловна зона во центарот на Скопје. Флексибиленпростор со можност за отворени систем, канцелариска поделбаили комбинација од двете. Штедливо греење и ладење насопствен систем на геотермални пумпи. Нова модерна стакленафасада. Вертикална комуникација со скалишен простор и двамодерни лифта. 24 часовна рецепција, видеонадзор, подземнагаража. Одлична поврзаност со јавен превоз.

Деловен простор Скопје

ID

1303

Локација

Центар

Големина

125-1.000 м2

Опис

Деловна зона на 5 минути од плоштад Македонија. Одличенпростор за канцелариска работа. Штедливо греење и ладењена сопствен плафонски фен коилер систем на струја. Просторпо принцип канцеларија-по-мерка со 1-3 месеци рок заиспорака по претходно договорено решение. Нова модернафасада со стакло со термонепропустлив коефициент.Вертикална комуникација со скалишен простор и два модернилифта. 24 часовен видео надзор и аларм, подземна гаража иодлична поврзаност со јавен превоз.

Деловен простор Скопје

ID

1304

Локација

Центар

Големина

250-750 м2

Опис

Фреквентна деловна зона на 5 минути возење од центарот наСкопје. Флексибилен простор со можност за отворени систем,канцелариска поделба или комбинација од двете. Штедливогреење, ладење и вентилација на сопствен четири цевен(HVAC) систем на струја. Спуштен плафон, ЛЕД осветлување,подигнат под, дизел агрегат, чајна кујна, сервер соба, остава.Нова модерна фасада со тераси. Вертикална комуникација соскалишен простор и три модерни лифта. 24 часовна рецепција,лоби, видеонадзор, контрола на пристап, подземна гаража иодлична поврзаност со јавен превоз. Опкружено соугостителски и услужни содржини во близина.

Деловен простор Скопје

ID

1307

Локација

Центар

Големина

145 м2

Опис

Деловна зона во општина Карпош на 5 минути возење одцентар. Опкружување со бројни деловни и услужни содржини.Прилагодлив простор за отворени или канцелариски тип наработа. Централно греење и ладење на високоефикасенфенкоилер систем. Модерна фасада, спуштен плафон,поплочен под, 24чассовен видео надзор и аларм и подземнагаража. Вертикална комуникација со скалишен простор и двалифта.

Деловен простор Скопје

ID

1308

Локација

Центар

Големина

150 м2

Опис

Деловна зона во општина Карпош на 5 минути возење одцентар. Опкружување со бројни деловни и услужни содржини.Прилагодлив простор за отворени или канцелариски тип наработа. Централно греење и ладење на високоефикасенфенкоилер систем. Модерна фасада, спуштен плафон,поплочен под, 24чассовен видео надзор и аларм и подземнагаража. Вертикална комуникација со скалишен простор и двалифта.

Деловен простор Скопје

ID

1309

Локација

Центар

Големина

600 м2

Опис

Деловна зона во центар на Скопје на 3 минути возење одплоштад Македонија. Прилагодлив простор за отворени,канцелариски или комбиниран тип на работа. Централногреење и ладење на високоефикасен фенкоилер систем имодерна термоизолациска фасада. Спуштен плафон,ламинатен под, чајна кујна, одделни тоалети, дизел генератор. 24 часовен видео надзор и аларм, рецепција и лоби.Вертикална комуникација со скалишен простор и два лифта.

Деловен простор Скопје

ID

1310

Локација

Центар

Големина

343-686 м2

Опис

Деловна зграда во центар на Скопје во близина на плоштадМакедонија. Функционален простор за канцелариски тип наработа. Централно греење и ладење на високоефикасенфенкоилер систем, модерна термоизолациска фасада, новиенергетско ефикасни прозори. Спуштен плафон, ламинатенпод, чајна кујна, одделни тоалети, 24 часовен видео надзор иаларм. Засебен влез, вертикална комуникација со скалишенпростор.

Деловен простор Скопје

ID

1311

Локација

Центар

Големина

740 м2

Опис

Деловна зграда во општина Карпош на само 5 минути возењеод центар на Скопје. Функционален простор за отворени,канцелариски или комбиниран тип на работа. Централногреење и ладење на високоефикасен четири цевен (HVAC)систем. Модерна термоизолациска фасада, енергетскоефикасни прозори. Спуштен плафон, ламинатен под, чајнакујна, одделни тоалети, 24 часовен видео надзор и аларм,контрола на пристап, рецепција и обезбедување. Засебен влез,вертикална комуникација со скалишен простор и два лифта.

Деловен простор Скопје

ID

1313

Локација

Центар

Големина

200-2.000 м2

Опис

Деловна зграда во Центар на 5 минути возење од плоштадМакедонија. Функционален простор за отворени, канцеларискиили комбиниран тип на работа. Централно греење и ладење нависокоефикасен фенкоилер систем. Модерна термоизолацискафасада, енергетско ефикасни прозори. Подигнат под, ЛЕДосветлување, дизел генератор, чајна кујна, одделни тоалети, 24часовен видео надзор и аларм, контрола на пристап, рецепцијаи обезбедување. Засебен влез, вертикална комуникација соскалишен простор и два лифта. Фитнес сала, спа центар,детско игралиште.

Деловен простор Скопје

ID

1314

Локација

Центар

Големина

300-800 м2

Опис

Деловна зграда во центар на 5 минути од плоштад Македонија.Функционален простор за отворени, канцелариски иликомбиниран тип на работа. Централно греење и ладење нависокоефикасен четири цевен (HVAC) систем. Модернафасада, енергетско ефикасни прозори. Подигнат под, ЛЕДосветлување, дизел генератор, чајна кујна, одделни тоалети, 24часовен видео надзор и аларм, контрола на пристап, рецепцијаи обезбедување. Засебен влез, вертикална комуникација соскалишен простор и лифтови.

Деловен простор Скопје

ID

1315

Локација

Центар

Големина

152/232/384 м2

Опис

Деловен простор во центар на 5 минути од плоштадМакедонија. Функционален простор за канцелариски тип наработа. Централно греење и ладење на високоефикасенплафонски фенкоилер систем. Спуштен плафон, ламинатенпод, ЛЕД осветлување, високоефикасни прозори и демитфасада, чајна кујна, одделни тоалети, чајна кујна, сервер соба.Просторот е поделен на две секции од 152м2 и 232м2 кои можеда функционираат засебно или како целина. 24 часовен видеонадзор и аларм, контрола на пристап, место за рецепција иобезбедување. Засебен влез и вертикална комуникација соскалишен простор.

  Деловен центар

  ID

  1316

  Локација

  Центар

  Големина

  190 м2

  Опис

  Деловна зона во центарот на Скопје. 190м2 канцелариски простор со дополнителни 65 м2 простор за проширување. Комбиниран концепт на отворени и канцелариски можности. Греење и ладење на сопствен економичен фен-коилер систем. Стаклени прегради, подигнат под, канцелариски теписон, комплетна компјутерска и електрична мрежа, сервер соба, чајна кујна, м/ж тоалет, место за рецепција. Вертикална комуникација со лифт и скалишно јадро. Подземен паркинг и одлични врски со јавен превоз.

   Деловно/станбен објект

   ID

   1317

   Локација

   Центар

   Големина

   360 м2

   Опис

   Деловен простор во близина на центарот на Скопје. Комбинација од отворени и канцелариски концепт со флексибилни можности за уредување. Греење и ладење на сопствен економичен фен-коилер систем. Стаклени прегради, подигнат под, сервер соба, чајна кујна, м/ж тоалет, место за рецепција. Вертикална комуникација со лифт и скалишно јадро. Подземен паркинг, голем паркинг плац и одлични врски со јавен превоз.

    Деловно/станбен објект

    ID

    1318

    Локација

    Центар

    Големина

    280 м2

    Опис

    Деловен простор во деловниот круг на Скопје на прометна локација. Флексибилни отворени и канцелариски услови за работа. Греење и ладење на инвертер сплит систем и можност за централно парно греење. Посебен сопствен влез со лоби и место за рецепција, чајна кујна, м/ж тоалети, доста паркинг простор во близина.

     Деловен центар

     ID

     1319

     Локација

     Карпош

     Големина

     170 м2

     Опис

     Деловен простор во близина на центарот на Скопје. Канцелариски простор со флексибилност за отворени или канцелариски тип на работа, м/ж тоалет, чајна кујна, место за рецепција, сервер соба, сопствен паркинг. Греење и ладење на сопствен фен-коилер систем, рецепција, обезбедување, вертикална комуникација преку лифтови и скалишно јадро.

      Деловно/станбен објект

      ID

      1320

      Локација

      Центар

      Големина

      150 м2

      Опис

      Деловен канцелариски простор во деловниот центар на Скопје на прометна а тивка локација. Отворени простор, една канцеларија, рецепција, чајна кујна, тоалет, сервер кутија. Греење и ладење на инвертер сплит систем и електрични панели. Сопствен паркинг за неколку возила со доста слободен паркинг простор во близина.

       Деловен центар

       ID

       1321

       Локација

       Центар

       Големина

       345 м2

       Опис

       Лоциран во центарот на Скопје на прометна деловна локација. Комбинација од отворени и канцелариски простор со можност за преградување. Место за рецепција, чајна кујна, м/ж тоалет, комплетна Lan и електрична мрежа. Греење и ладење со инвертер сплит систем со можност за градско парно. Паркинг простор во непосредна близина.

        Деловен центар

        ID

        1322

        Локација

        Центар

        Големина

        230/460 м2

        Опис

        Ексклузивна локација во градскиот центар на плоштад Македонија. Деловен центар со сопствено осигурување, рецепција и лоби. Можност за комбинирана организација на отворени или канцелариски тип на работа, место за рецепција, чајна кујна, м/ж тоалет. Греење и ладење на фен-централен фен-коилер систем. Сопствен паркинг простор со доста паркинг во близина. Сите тековни сметки се пресметани во цената за закуп по м2.

        Вести

        Вести

        Најди извештај

        Најди извештај

        Продадете / Изнајмете го Вашиот имот

        Kонтактирајте го нашиот тим

        Брошура

        Брошура

        Контакт и Локација

        ЦБС Интернационал дооел Скопје
        дел од CBRE Мрежата
        Никола Вапцаров 2/4 | Македонија | 1000 | Скопје
        + 389 23 222 785
        + 389 23 222 786