Добредојдовте на CBRE Македонија

ЦБС Интернационал Makeдонија е дел од CBRE групацијата најголемата компанија за услуги поврзани со комерцијални недвижности и инвестиции, според остварените приходи во 2015. На нашите клиенти им нудиме интуитивен, пазарно-водечки совет за максимизирање на вредноста на нивниот недвижен имот.

Дознајте повеќе

CBRE Препорачан Имот

Деловен простор Скопје

ID

1301

Локација

Центар

Големина

248 м2

Опис

Фреквентна деловна зона во центарот на Скопје. Флексибиленпростор со можност за океански систем, канцелариска поделбаили комбинација од двете. Штедливо греење и ладење насопствен систем на геотермални пумпи. Нова модерна стакленафасада. Вертикална комуникација со скалишен простор и двамодерни лифта. 24 часовна рецепција, видеонадзор, подземнагаража. Одлична поврзаност со јавен превоз.

Деловен простор Скопје

ID

1302

Локација

Центар

Големина

290/343/634 м2

Опис

Фреквентна деловна зона во центарот на Скопје. Флексибиленпростор со можност за океански систем, канцелариска поделбаили комбинација од двете. Штедливо греење и ладење насопствен плафонски фен коилер систем на струја. Спуштенплафон, ЛЕД осветлување, ламинатен под, чајна кујна и серверсоба. Нова модерна стаклена фасада со топлинскинепропустлив коефициент. Вертикална комуникација соскалишен простор и два персонализирани модерни лифта. 24часовна рецепција, видеонадзор, подземна гаража и одличнаповрзаност со јавен превоз.

Деловен простор Скопје

ID

1303

Локација

Центар

Големина

125-1.000 м2

Опис

Деловна зона на 5 минути од плоштад Македонија. Одличенпростор за канцелариска работа. Штедливо греење и ладењена сопствен плафонски фен коилер систем на струја. Просторпо принцип канцеларија-по-мерка со 1-3 месеци рок заиспорака по претходно договорено решение. Нова модернафасада со стакло со термонепропустлив коефициент.Вертикална комуникација со скалишен простор и два модернилифта. 24 часовен видео надзор и аларм, подземна гаража иодлична поврзаност со јавен превоз.

Деловен простор Скопје

ID

1304

Локација

Центар

Големина

250-750 м2

Опис

Фреквентна деловна зона на 5 минути возење од центарот наСкопје. Флексибилен простор со можност за океански систем,канцелариска поделба или комбинација од двете. Штедливогреење, ладење и вентилација на сопствен четири цевен(HVAC) систем на струја. Спуштен плафон, ЛЕД осветлување,подигнат под, дизел агрегат, чајна кујна, сервер соба, остава.Нова модерна фасада со тераси. Вертикална комуникација соскалишен простор и три модерни лифта. 24 часовна рецепција,лоби, видеонадзор, контрола на пристап, подземна гаража иодлична поврзаност со јавен превоз. Опкружено соугостителски и услужни содржини во близина.

Деловен простор Скопје

ID

1305

Локација

Центар

Големина

450 м2

Опис

Деловна зона во срцето на Скопје во близина на плоштадМакедонија. Опкружен со бројни деловни и услужни содржини.Прилагодлив простор за океански, канцелариски, иликомбиниран тип на работа. Централно греење и ладење,спуштен плафон, дизел агрегат, чајна кујна, одделни тоалети.Нова демит фасада со висок термоизолационен коефициент.Вертикална комуникација со скалишен простор и два модернилифта. 24 часовен видео надзор и аларм, обезбедување,рецепција и одлична поврзаност со јавен превоз.

Деловен простор Скопје

ID

1306

Локација

Центар

Големина

300 м2

Опис

Деловна зона во центар на Скопје во близина на плоштадМакедонија. Опкружување со бројни деловни и услужнисодржини. Прилагодлив простор за океански, канцелариски,или комбиниран тип на работа. Централно греење и ладење,дизел агрегат, чајна кујна, одделни тоалети. Вертикалнакомуникација со скалишен простор. 24 часовен видео надзор иаларм, обезбедување, рецепција и одлична поврзаност со јавен превоз.

Деловен простор Скопје

ID

1307

Локација

Центар

Големина

145 м2

Опис

Деловна зона во општина Карпош на 5 минути возење одцентар. Опкружување со бројни деловни и услужни содржини.Прилагодлив простор за океански или канцелариски тип наработа. Централно греење и ладење на високоефикасенфенкоилер систем. Модерна фасада, спуштен плафон,поплочен под, 24чассовен видео надзор и аларм и подземнагаража. Вертикална комуникација со скалишен простор и двалифта.

Деловен простор Скопје

ID

1308

Локација

Центар

Големина

150 м2

Опис

Деловна зона во општина Карпош на 5 минути возење одцентар. Опкружување со бројни деловни и услужни содржини.Прилагодлив простор за океански или канцелариски тип наработа. Централно греење и ладење на високоефикасенфенкоилер систем. Модерна фасада, спуштен плафон,поплочен под, 24чассовен видео надзор и аларм и подземнагаража. Вертикална комуникација со скалишен простор и двалифта.

Деловен простор Скопје

ID

1309

Локација

Центар

Големина

600 м2

Опис

Деловна зона во центар на Скопје на 3 минути возење одплоштад Македонија. Прилагодлив простор за океански,канцелариски или комбиниран тип на работа. Централногреење и ладење на високоефикасен фенкоилер систем имодерна термоизолациска фасада. Спуштен плафон,ламинатен под, чајна кујна, одделни тоалети, дизел генератор. 24 часовен видео надзор и аларм, рецепција и лоби.Вертикална комуникација со скалишен простор и два лифта.

Деловен простор Скопје

ID

1310

Локација

Центар

Големина

343-686 м2

Опис

Деловна зграда во центар на Скопје во близина на плоштадМакедонија. Функционален простор за канцелариски тип наработа. Централно греење и ладење на високоефикасенфенкоилер систем, модерна термоизолациска фасада, новиенергетско ефикасни прозори. Спуштен плафон, ламинатенпод, чајна кујна, одделни тоалети, 24 часовен видео надзор иаларм. Засебен влез, вертикална комуникација со скалишенпростор.

Деловен простор Скопје

ID

1311

Локација

Центар

Големина

740 м2

Опис

Деловна зграда во општина Карпош на само 5 минути возењеод центар на Скопје. Функционален простор за океански,канцелариски или комбиниран тип на работа. Централногреење и ладење на високоефикасен четири цевен (HVAC)систем. Модерна термоизолациска фасада, енергетскоефикасни прозори. Спуштен плафон, ламинатен под, чајнакујна, одделни тоалети, 24 часовен видео надзор и аларм,контрола на пристап, рецепција и обезбедување. Засебен влез,вертикална комуникација со скалишен простор и два лифта.

Деловен простор Скопје

ID

1312

Локација

Центар

Големина

270 м2

Опис

Деловна зграда во Центар на 5-7 минути пешачење од плоштадМакедонија. Функционален простор за океански, канцеларискиили комбиниран тип на работа. Централно греење и ладење нависокоефикасен четири цевен (HVAC) систем. Модернатермоизолациска фасада, енергетско ефикасни прозори.Стаклени прегради, поплочен под, канцелариски дифузнисветла, подигнат под, дизел генератор, чајна кујна, одделнитоалети, 24 часовен видео надзор и аларм, контрола напристап, рецепција и обезбедување. Засебен влез, вертикалнакомуникација со скалишен простор и лифт.

Деловен простор Скопје

ID

1313

Локација

Центар

Големина

200-2.000 м2

Опис

Деловна зграда во Центар на 5 минути возење од плоштадМакедонија. Функционален простор за океански, канцеларискиили комбиниран тип на работа. Централно греење и ладење нависокоефикасен фенкоилер систем. Модерна термоизолацискафасада, енергетско ефикасни прозори. Подигнат под, ЛЕДосветлување, дизел генератор, чајна кујна, одделни тоалети, 24часовен видео надзор и аларм, контрола на пристап, рецепцијаи обезбедување. Засебен влез, вертикална комуникација соскалишен простор и два лифта. Фитнес сала, спа центар,детско игралиште.

Деловен простор Скопје

ID

1314

Локација

Центар

Големина

300-800 м2

Опис

Деловна зграда во центар на 5 минути од плоштад Македонија.Функционален простор за океански, канцелариски иликомбиниран тип на работа. Централно греење и ладење нависокоефикасен четири цевен (HVAC) систем. Модернафасада, енергетско ефикасни прозори. Подигнат под, ЛЕДосветлување, дизел генератор, чајна кујна, одделни тоалети, 24часовен видео надзор и аларм, контрола на пристап, рецепцијаи обезбедување. Засебен влез, вертикална комуникација соскалишен простор и лифтови.

Деловен простор Скопје

ID

1315

Локација

Центар

Големина

152/232/384 м2

Опис

Деловен простор во центар на 5 минути од плоштадМакедонија. Функционален простор за канцелариски тип наработа. Централно греење и ладење на високоефикасенплафонски фенкоилер систем. Спуштен плафон, ламинатенпод, ЛЕД осветлување, високоефикасни прозори и демитфасада, чајна кујна, одделни тоалети, чајна кујна, сервер соба.Просторот е поделен на две секции од 152м2 и 232м2 кои можеда функционираат засебно или како целина. 24 часовен видеонадзор и аларм, контрола на пристап, место за рецепција иобезбедување. Засебен влез и вертикална комуникација соскалишен простор.

Вести

Вести

Најди извештај

Најди извештај

Продадете / Изнајмете го Вашиот имот

Kонтактирајте го нашиот тим

Брошура

Брошура

Контакт и Локација

ЦБС Интернационал дооел Скопје
дел од CBRE Мрежата
Никола Вапцаров 2/4 | Македонија | 1000 | Скопје
+ 389 23 222 785
+ 389 23 222 786